Avskaffat bevarandekrav föreslås i utredning

Nu har betänkandet gällande förenklingar för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen lagts fram till regeringen.
I den digra utredningen (675 sidor) föreslås bland annat att lagkravet på arkivering av dokumentation i ursprunglig form slopas. Det innebär att företag som omvandlar pappersdokument till digital form tillåts makulera pappersversionen redan vid överföringen.
Om riksdagen ger förslaget sitt bifall kan den här lagändringen träda i kraft från och med 1 juli 2022.

Syftet med att se över regelverket för mikroföretag och samtidigt modernisera bokföringslagen är formulerat i själva regeringsuppdraget. Det handlar om att stärka svensk konkurrenskraft genom att förenkla för berörda företag och att ge bättre förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.
Ända sedan våren 2020 har uppdragets särskilda utredare, Tillväxtverkets ordförande och tillika företagaren Kristina Alsér, och övrig tillsatt expertis arbetat med utredningen. Egentligen skulle den presenterats innan septembers utgång i fjol, men omfattningen visade sig vara så stor att utredningstiden blivit förlängd i två omgångar.
För en vecka sedan (30 juni) var det dock dags att överlämna underlaget.

Bevarandekravet avskaffas

Innehållet spänner över så många områden att det delats upp i 13 kapitel. Det finns mycket i luntan att skärskåda, men vi håller oss uteslutande till det sjunde kapitlet som tar upp arkiveringsregler. I utredningen föreslås förändringar av arkiveringen som fungerar mer i samklang med dagens digitala arbetsmetoder än nuvarande lagstiftning.
I utredningen föreslås följande:
Förbudet mot att makulera ursprungligt material med räkenskapsinformation (tills minst tre hela kalenderår hunnit gå) tas bort. Ett företag ska få slänga originalverifieringarna redan när överföringen är gjord förutsatt att innehållet inte förändras eller försvinner.
“Vi bedömer sammantaget att ett avskaffande av bevarandekravet inte innebär sådana ökade risker att de uppväger den samlade börda som bevarandekravet innebär för alla Sveriges bokföringsskyldiga” står det i den långa redogörelsen för skälen bakom förslaget.

Förklarat i raka ordalag kommer företag som skannar in sina fakturor, eller omvandlar dem till digital upplaga på annat sätt, att få tillåtelse att makulera pappersvarianten direkt efter överföringen.
Eftersom det ska råda teknikneutralitet gäller samma sak vid omvänt förhållande.
Företag som vill skriva ut fakturorna på papper får lov att slänga den digitala versionen när utskriften är utförd.
Inga förändringar är däremot föreslagna gällande nuvarande regler om förvaring av räkenskapsmaterial i Sverige. Arkiveringskravet på 7 år behålls utan ändringar. Oavsett om räkenskaperna är digitala eller i pappersform ska de sparas hela tiden ut för arkiveringskravet vilket är 7 år även fortsättningsvis.
I utredningen tittas det också på årsbokslutsregler och gemensamma verifikationsserier, men inte heller där föreslås nya regler. Nuvarande föreskrifter för fullständiga årsbokslut kvarstår och angående numreringen av verifikationsserier anses inte den frågan höra hemma under lagstiftning.

Miljardkostnad

I det mycket grundliga utredningsarbetet har man i flera fall valt att anlita externa resurser. Ett intressant underlag är konsekvensanalysen av den nuvarande bokföringslagen som genomförts av konsultföretaget Trinovo. Studien visar att den omoderna utformningen av lagen gemensamt kostar alla bokföringsskyldiga företag i Sverige cirka 3,9 miljarder kronor årligen. Den summan kan, enligt samma underlag, likställas med kostnaden för drygt 5 700 heltidsjobb.
I analysen framhålls att arkiveringsreglerna är dåligt anpassade till det digitala arbetssätt som allt fler företag övergår till. Kravet om att företag måste arkivera räkenskapsmaterial i den form det tagits emot beskrivs i studien som “en orimlig administrativ börda”.
Men om ett år (1 juli 2022) kommer det kanske inte behövas längre.
Fast dessförinnan ska utredningen handläggas enligt gängse rutiner. Närmast väntar en remissrunda, sedan sker en beredning i regeringskansliet och först därefter är det dags för en riksdagsbehandling av lagförslaget.

Hela utredningen på regeringskansliets sida:
Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Byggmässa Byggmässa
Nyheter

Byggmässa som också bygger kontaktnät

InExchange besökte under onsdagen mässan Nordbygg. Dagen gav möjlighet att träffa befintliga kunder och samarbetsaktörer på partnersidan, men också skapa nya kontakter.
Per Gustafsson
Fredrik Hanses, InExchange Fredrik Hanses, InExchange
Nyheter

Inspirerande dag på Mötesplats Campus

”Bra möten och bra dialoger”. Det är Fredrik Hanses omdöme om mässan Mötesplats Campus i Östersund som InExchange deltog på i torsdags.
Per Gustafsson
Papperskvitton slopas Papperskvitton slopas
Nyheter

Slopat papperskrav ger e-fakturan skjuts framåt!

”Det här borde ge e-fakturan en boost” säger Simon Strandell, commercial director på InExchange, angående det slopade kravet på att spara kvitton och fakturor i fysisk form.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise