Bokföringslagen anpassas till digital teknik

Regeringen tillsatte i våras en utredning som ska föreslå förenklingar av regelverken för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen.
I uppdraget – som ska presenteras innan septembers utgång – ingår avsikten att förenkla för företag att använda molntjänster och att digitalisera hanteringen av kvitton och fakturor.
– Det kan spara stora pengar för företagen och bör vara möjligt att genomföra utan att myndigheternas tillsyn försvåras, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S).

I direktivet för utredningen skriver näringsdepartementet att ”syftet med uppdraget är att stärka svensk konkurrenskraft genom att förenkla för berörda företag och att ge bättre förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag”. Den utsedda utredaren Kristina Alsér (ordförande Tillväxtverket) har fått i uppgift att:

  • Identifiera vilka regelverk som är särskilt betungande för mikroföretag.
  • Analysera möjligheterna att förenkla sådana regelverk och lämna nödvändiga författningsförslag.
  • Föreslå de förändringar av reglerna om arkivering av räkenskapsinformation som bedöms behövliga.

Kristina ska redovisa uppdraget senast den 30 september.
– Vi gör detta för att det ska vara enkelt att driva företag. Ett faktum som är särskilt viktigt för företag som är små och som inte har administrativa muskler att hantera några av de regelverk som finns, förklarar näringsminister Ibrahim Baylan (S).
– Vi vill ha ett regelverk som ser till att det är tryggt och säkert, men också att det är enkelt, deklarerar han.

Det poängteras i direktivet att nuvarande bokföringslag trädde i kraft 2000 och att den tekniska utvecklingen gått framåt sedan dess. I dag finns det nya möjligheter att lagra och ha åtkomst till räkenskapsinformation elektroniskt.
Bland annat är molntjänster ett digitalt område där otidsenliga bokföringskrav försvårar.
Lagen säger att verifieringar endast får förvaras utomlands tillfälligtvis. När ett företag gagnar sig av en molntjänst vet inte användaren alltid var den fysiska platsen för lagringen ligger. För att uppfylla bokföringslagens krav förekommer det därför att räkenskapsinformationen i molntjänsten speglas av företaget och sparas parallellt på en inhemsk server. Det är en rutin som kostar resurser. Kopieringen kan dessutom göra det svårt att avgöra vad som är den ursprungliga informationen och som därför berörs av lagstiftningen.
Utredaren är uppmanad att föreslå förändringar som leder till modernare arkiveringsregler och förenklingar för företagen. Förändringarna får dock inte försämra möjligheterna till en fullgod revision och utgöra hinder för myndigheternas tillgång till räkenskapsinformation i syfte att genomföra tillsyn och brottsbekämpning.

Även de delar av bokföringslagen som säger att räkenskapsinformationen måste sparas i sin ursprungliga form kommer att belysas. Har företaget tagit emot räkenskapsinformationen från någon annan, eller upprättat den själv, måste det ursprungliga underlaget arkiveras i tre räkenskapsår. Tar ett företag emot en faktura i pappersform måste alltså företaget spara pappersversionen även efter det att fakturan exempelvis skannats och skapats i PDF-format.

Bevarandet av ursprungliga handlingar medför kostnader för företagen. Pappersunderlag är inte heller alltid läsbara efter några år. Trots det måste dessa sparas även om informationen förts över till en läsbar och mer beständig form.
”Lättnader i kravet på att spara en ursprunglig handling i pappersform skulle alltså kunna medföra en betydande administrativ lättnad för företagen och deras anställda” skriver näringsdepartementet i direktivet.

”Begreppet mikroföretag avser de minsta företagen, oavsett organisationsform. Europeiska kommissionen definierar mikroföretag som företag som har högst tio anställda och antingen har en balansomslutning under 2 miljoner euro eller en omsättning mindre än 2 miljoner euro. När utredaren lämnar förslag till förenklingar i regelverken ska utredaren ha denna företagsstorlek som sin primära målgrupp.”
Kommittédirektiv Dir. 2020:48

Kommittédirektiv enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/05/dir.-202048/

Foto: Socialdemokraterna

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Läs vidare...

Över 90 procent e-faktura hos 25 myndigheter

Under fjolåret var 84 procent av alla fakturor till våra statliga myndigheter elektroniska. Hos 25 av myndigheterna var andelen e-fakturor till och med 90 procent eller mer.

Digitaliserade ekonomier har klarat pandemin bättre

Sverige, Finland och Danmark ligger i topp i fråga om digital utveckling och har därför ekonomiskt sett drabbats av ett mildare bakslag under pandemin än andra EU-länder.

Biljoner med papper – men volymen minskar

Enligt färsk statistik minskade under 2020 antalet pappersutskrifter världen över med 14 procent jämfört med året innan.

Skicka din första e-faktura idag!

Kom igång gratis genom att skapa ditt konto hos oss. Det tar bara ett par minuter och sedan är du igång!

Illustration diagram